Arbeidsmarkedsopplæring gir resultater

Publisert: 25/mai/2023

I Vestland kommer 60 prosent av lærlingene til Byggopp fra videregående skole, mens 40 prosent rekrutteres på annen måte. Samarbeidet med NAV om kurs med arbeidsmarkedsopplæring er ett av mange tiltak for sikre bedriftene tilgang på arbeidskraft.

«Arbeidskraft for fremtiden» var blant temaene på den nasjonale Entreprenørdagen i Bergen torsdag 25. mai, og her fortalte Vegard Birkeland Vike om erfaringene til EBA Vestenfjelske og Byggopp Vestland har fra NAV-prosjektet med utradisjonell rekruttering av arbeidstakere til bygg- og anleggsbransjen. Vike leder nå avdelingen for kurs, konferanse og kompetanse. I 2022 deltok 400 personer på EBA Vestenfjelskes ulike kurs og kompetansehevende tiltak.

– Kursene i arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er lagt opp med fire ukers teori med innføring i de ulike byggefagene, HMS og konstruksjonsforståelse, og deretter to ukers utplassering i bedrift med praktisk opplæring. En viktig suksessfaktor er at vi har mange fag på menyen, som styrker sjansen for at vi treffer med valg av arbeidssted for den enkelte. Det er ikke nødvendigvis slik at alle ønsker å bli tømrer eller betongarbeider, fremholdt Vike. 

Får «en fot innenfor»

Målet med kursene er å gi arbeidssøkende best mulig fortsetting for å få seg en fast jobb. 

– Her får de «en fot innenfor», og kan deretter ta arbeid som hjelpearbeider, eller enda bedre, bli lærling. Ved å gå inn i et utdanningsløp får kandidatene tett oppfølging i læretiden og de kan etter hvert formalisere kompetansen ved å ta fag- eller svenneprøve, sa Vike.

– Det kan dreie seg om personer som kanskje har mangelfull skolegang og hull i sine CV’er, ikke har nødvendig nettverk eller som kanskje har «feil» navn. Det er viktig at vi gjør det vi kan for å tilrettelegge for mangfold og inkluderende arbeidsliv i vår bransje.  

Byggopp Vestland har i 2023 kontrakt med nær 500 lærlinger, og for å opprettholde dette høye nivået fremover må ifølge Vike rundt 100 personer hvert år rekrutteres som lærlinger på annen måte enn fra skoleverket. 

Rekruttering blir utfordrende

At tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft kanskje blir den største utfordringen for byggebransjen i årene som kommer, ble belyst av forsker Rolf Andersen i Fafo. Siden utvidelsen av EU på begynnelsen av 2000-tallet, er det i all hovedsak arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen og Romania som har bidratt til sysselsettingsveksten i bransjen. Nå gjør imidlertid blant annet synkende ledighet og bedre lønnsvilkår i disse landene det langt mindre attraktivt å reise til Norge for å jobbe.

– Hold på inntak av læringer, var rådet fra Fafo-forsker Rolf Andersen.

Med bakgrunn i erfaringene fra krisen i byggenæringen på begynnelsen av 1990-tallet, med stort bortfall av kompetanse, ga Andersen et tydelig råd til deltakerne på Entreprenørdagen: – Selv om markedssituasjonen nå kan oppleves utfordrende, er det viktig å holde på inntak av lærlinger – og de store bedriftene må ta et hovedansvar. For uten tilstrekkelig bemanning når pilene igjen peker oppover, kan mangel på arbeidskraft fort bli avgjørende for om offentlige og private byggherrer velger å realisere planlagte prosjekter eller lar være.

Byrådsleder Rune Bakervik åpnet Entreprenørdagen

Adm. direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA, byråd for miljø og byutvikling i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad og direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske på Entreprenørdagen.

Les mer fra Entreprenørdagen på bygg.no og artikkelen Klimakrav må være gjennomførbare i hele landet.