Overtaking, sluttoppgjer og reklamasjonar

DATO & TID

16. Apr 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Concordbygget - Firdavegen 6, Førde

Målgruppe:

Handverksbedrifter, entreprenørar, prosjektleiarar, anleggsleiarar, rådgivarar og anna prosjektstøtte som har ansvar for kontrakthandtering i entrepriseprosjekt.

Dato:          16. april 2024 kl. 09.00-15.30
Sted:          Concordbygget – Firdavegen 6, Førde

Innhald:

Kurset gir ei praktisk innføring i standardens reglar om overtaking, sluttoppgjer og handtering av reklamasjonar, inkludert:

 • Førebuing og gjennomføring av overtakelsesforretninga
 • Byggherrens rett til å nekte overtaking
 • Verknadene av overtaking
 • Korleis setje opp eit rett sluttoppgjer?
 • Kva innvendingar kan byggherren kome med mot sluttoppgjeret?
 • Kva fristar gjeld for byggherre og underentreprenør?
 • Kva er ein mangel?
 • Krava til ein reklamasjon, og når skal han leggjast fram?
 • Plikter og rettar ved reklamasjonar
 • Forelding

Kurset tek utgangspunkt i standardkontrakt for totalentreprise NS 8407, og for totalunderentreprise NS 8417. Innhaldet i kurset er òg relevant for andre standardkontraktar. Kurset gjennomgår dei sentrale bestemmingane i standardane, saman med praktiske døme, gruppediskusjonar og tilbakemeldingar.

Kursleiar:

Kursleiar er advokat Alf Johan Knag, partner og leiar for entreprisegruppa i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleiar, mellom anna ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i mange år, med svært gode tilbakemeldingar. Han har 25 års omfattande praksis med juridisk rådgjeving og tvisteløysing i entrepriseprosjekt.

Pris:                           kr 4500,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5500 for andre.

Påmeldingsfrist:   05. april 2024

Påmelding:           Via nettside, se skjema til høyre, eller e-post til torhild.holgersen@ebav.no

Husk å inkludere ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ● i e-posten ved påmelding!

Påmelding

Påmeldingsfrist: 05. Apr

 • Takk! Du er nå påmeldt kurset Overtaking, sluttoppgjer og reklamasjonar