NS 8407 – basiskurs

DATO & TID

Dag 1: 17. Sep 2024, kl. 09:00 - 15:30

Dag 2: 18. Sep 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Concordbygget - Firdavegen 6, Førde

Målgruppe:   Kurset er aktuelt for alle som bruker standarden i arbeidet sitt, enten dei er entreprenørar, private eller offentlege byggherrar, arkitektar, rådgivande ingeniørar eller har annan bakgrunn.

Innhald:        Kurset gir deltakarane ei grundig gjennomgang av standardkontrakten for totalentreprise.

Det er viktig å kjenne standarden godt for alle som arbeider med totalentrepriseprosjekt, både på entreprenør-, rådgivar- og byggherresida. Formålet er at deltakarane skal få grundig kjennskap til bruken av NS 8407/NS 8417, og god forståing av totalentreprise og standardens system.

Kurset tek blant anna for seg følgjande tema:

  • Grunnleggjande risikofordeling mellom byggherre og totalentreprenør.
  • Kva er totalentreprenøren pliktig å levere?
  • Kva reglar gjeld for tiltransport av entreprenørar og rådgjevarar?
  • Kva inneber totalentreprenørens opplysnings- og rettleiingsplikt?
  • Kven har ansvaret for uforutsette forhold i byggegrunnen?
  • Endringar, endra føresetnader og reglar om varsel.
  • Vederlagsjustering og fristforlenging.
  • Testing, innregulering, overtaking og prøvedrift.

 

Kursleiar:      Samuel Skrunes, advokat og partnar ved CMS Kluges kontor i Bergen. Han har lang erfaring med rådgjeving og tvistehandtering i entreprisekontraktar og er mellom anna tilrådd av Legal 500 som rådgjevar innan entrepriserett.

 

Pris inkl. lunsj:          kr 7.990,- for medlemmer av EBA/BNL/BOV, kr 11.990,- for andre.

Påmeldingsfrist:       10. september

Påmelding til:          Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 10. Sep

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset NS 8407 – basiskurs