Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova

DATO & TID

27. Aug 2024, kl. 09:00 - 15:30

STED

Concordbygget - Firdavegen 6, Førde

Målgruppe:    Dette kurset er retta mot deg som utfører handverkstenester, byggjer bustader og fritidsbustader for forbrukarar. Kontraktsforholdet med forbrukarar er regulert av lova, som i stor grad er ufråvikeleg. Det er difor viktig å setje seg inn i dei rammene lova set for kontraktsforholdet, kva plikter og ansvar entreprenøren har, og kva moglegheiter som ligg i lovverket.

Målsetning:    Etter kurset skal deltakarane føle seg trygge på hovudreglane i lova. Deltakarane skal lage rutinar for å ivareta dei formelle krava i lova når det gjeld varsel om endringar, overtaking og sluttoppgjør, slik at dei unngår å kome i ansvar. Deltakarane skal bli kjende med dei ulike byggblankettane og når desse skal brukast.

Innhald:        Kurset gir ei gjennomgang av Bustadoppføringslova, Håndverktjenestelova og kontraktane som følgjer med. Det er særleg fokus på kontraktane som Standard Norge har utvikla i samband med innføringa av Bustadoppføringslova.

Videre vil følgjande tema gjennomgås:

  • Entreprenøren sine ytingar
  • Overtaking
  • Manglar
  • Reklamasjon
  • Krav mot bakre led
  • Forbrukaren sine ytingar

 

Kursleiar:      Kursleiar er advokat Alf Johan Knag, partner og leiar for entreprisegruppa i SANDS Advokatfirma. Knag har lang erfaring som kursleiar, bl.a. ved EBA Vestenfjelske sine juridiske kurs i ei årrekke, med svært gode tilbakemeldingar. Han har 25 års omfattande praksis med juridisk rådgiving og løysing av tvistar i entrepriseprosjekt.

 

Pris inkl. lunsj:           kr 3990,- for medlemmer av EBA/BNL/BYGGOPP, kr 5990,- for andre

Påmeldingsfrist:      20. august

Påmelding til:          Via hjemmesiden vår, se www.ebavest.no, eller e-post til emilie.haaland@ebav.no

Husk å inkludere:       ● Bedrift ● Navn ● E-post ● Telefonnummer ● Prosjektnummer ●

Påmelding

Påmeldingsfrist: 20. Aug

  • Takk! Du er nå påmeldt kurset Bustadoppføringslova og Håndverktjenestelova