Ashild Floisand Åshild Fløisand (i midten) i dialog med deltakere på VBA 2019.

- Tildelingskriteriene må strammes opp!

Publisert: 12/nov./2019

De offentlige oppdragsgiverne må gå i seg selv og stramme inn tildelingskriteriene ide offentlige anskaffelsene. Det mener både administrerende direktør Gard Kvalheim i LAB og advokat Åshild Fløisand i SANDS.

«Forvent det uventede – innkjøpspraksis i vest» var den megetsigende overskriften på sesjonen under Vestlandske Bygg- og Anleggsdag som omhandlet de utfordringene bygg- og anleggsbransjen støter på når de skal besvare offentlige anbud. Byggherrenes tilbudsmateriell med spørsmål og krav til dokumentasjon, og ikke minst deres grunnlag og prosedyrer for vurdering av forhold som vedrører kvalitet i leveransene, avviker ikke bare sterkt mellom ulike offentlige institusjoner, men også fra prosjekt til prosjekt hos en og samme byggherre. Utfallene av konkurransene blir dermed ofte ikke bare tilfeldige og merkverdige sett fra bransjens ståsted, men medfører også dårlig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Kan kreve forutberegnelighet

Kvalheim la ikke skjul på at bransjen selv delvis har skyld i dette, fordi man lenge har presset på for at ikke bare laveste pris skal avgjøre rekkefølgen mellom entreprenører som kjemper om et anbud. Men med økende vektlegging av skjønnsmessige kriterier, er det blitt et åpenbart behov for å etablere standarder som gir større grad av forutsigbarhet i byggherrenes vurderinger og praktisering av kvalitative kriterier i sine prosjekter.

Advokat Åshild Fløisand fremholdt i sitt innlegg at deltakere i anbudskonkurranser har et rettslig krav på forutberegnelighet ved byggherrens vurdering av tilbydernes besvarelser. Forutberegnelighet innebærer at slike krav må være klare og entydige og at vurderingen baseres på likebehandling, det vil si at like egenskaper, gode eller mindre gode, gir lik uttelling, og at ulike egenskaper gir ulik uttelling. Hun understreket at byggherrer kun kan stille tildelingskriterier krav som lar seg kontrollere, og viste til uttalelsen fra Høyesteretts i Fosen Linjen II-saken:

«Et tildelingskriterium som ikke inneholder et dokumentasjonskrav som gjør det mulig å foreta en effektiv kontroll av tilbudene, er i strid med EØS-retten».

Stiller krav som ikke lar seg etterprøve

Etterprøvbare dokumentasjonskrav mente hun er likevel ofte fraværende, og eksemplifiserte blant annet med en utlysning der oppgaveforståelse skulle telle 30 prosent, og som var basert på en «helhetlig vurdering» av blant annet «robust gjennomføringsplan, robust og fleksibel framdrift og tilbudt nøkkelpersonells kompetanse og erfaring».

- Enhver tilbudsgiver vil naturlig måtte spørre seg om hva som skal til for å bli best i en slik «helhetlig vurdering»; hva som bør prioriteres og hvordan, og om resultatet av byggherrens vurdering kan kontrolleres. Det betviler jeg, sa advokaten.

Poenggivning med absurde utslag

Et viktig ankepunkt mot byggherrenes vurdering av kvalitative kvalifikasjonskrav er at svært «grovmasket» poenggivning skaper forskjeller mellom tilbyderne som ikke er réelle, og som sammenholdt med vurdering av pris gir absurde utslag i den totale vurderingen. Åshild Fløisand illustrerte dette med et eksempel fra Bergen kommune. I denne lå vinneren av konkurransen høyest i pris av fire tilbydere, men kunne ha mer enn doblet denne prisen og likevel fått best total poengscore, fordi poenggivningen av de kvalitative kvalifikasjonskravene ga denne et forsprang de andre umulig kunne innhente.

Forslag til endringer

Gard Kvalheim oppsummerte sitt innlegg med følgende forslag til endringer av offentlige byggherrers kvalifiserings-prosedyrer:

  • Større grad av standardisering i prekvalifiseringsfasen.
  • Forutberegneligheten på vurdering/vekting av tildelingskriterier må forbedres.
  • Det må legges til rette for at man får nødvendige avklaringer i tilbudsfasen; dette vil på sikt gi lavere priser og mindre konflikter.
  • Standardkontrakter må benyttes.
  • Vurdere selskap og organisasjon ved evaluering, mindre fokus på enkeltpersoner.

Gard Kvalheim2

 

 

Gard Kvalheim presenterte forslag til konkrete til endringer av offentlige byggherrers kvalifiserings-prosedyrer.

I denne sesjonen på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag bidro også direktør i etat for utbygging i Bergen kommune, Willy-Andre Gjesdal, med et innlegg om kommunens planlagte byggeprosjekter, miljøambisjoner og krav til samfunnsansvar. Kommunens praktisering av tildelingskriterier ble ikke berørt utover at det ble varslet større bruk av kvalitative miljøkriterier i årene fremover.

Presentasjonene til Gjesdal, Kvalheim og Fløistad kan leses her; http://ebavest.no/vba/#vbapresentasjoner