Entreprisedagen i Vest 1 Fullsatt sal på «Entreprisedagen i Vest» med 113 påmeldte deltakere.

Lærerik Entreprisedag i Vest

Publisert: 22/april/2016

- Det er viktig med et godt rammeverk, men glem ikke samspillet med byggherren. Det sa administrerende direktør Atle Ulveseth i Brødrene Ulveseth da han oppsummerte den første «Entreprisedagen i Vest» onsdag 20. april. Den ble arrangert i samarbeid mellom EBA, EBA Vestenfjelske, Byggenæringens Landsforening og advokatfirmaene Kluge og Steenstrup Stordrange og samlet 113 deltakere fra bygg- og anleggsbransjen i regionen.

Gjennom åtte foredrag fikk deltakerne mange og ulike perspektiver på hvorfor mange prosjekter ender i konflikt mellom byggherre og entreprenør. Tidligere konsernsjef i AF-gruppen, Pål Egil Rønn, fremholdt i sitt innlegg at «en avtale kan skrives på en serviett bare du har med skikkelige folk å gjøre», og med et hjertesukk fortalte Atle Ulveseth at da han begynte i bransjen var regelen at en god kontrakt ikke burde være på mer enn én side. Dagens virkelighet er mer kompleks, ikke minst når kontraktene blir inngått som totalentreprise. Han mente dokumentasjonskrav og krav til formalia i forbindelse med offentlige anbud til tider går for langt, og raljerte over at noen nå har funnet et marked for kurs i «Kunsten å vinne anbud».

- Meningsløse krav fra entreprenører

Regionsjef i Statens Vegvesen, Helge Eidsnes, redegjorde i sitt innlegg for veksten i investeringer i samferdselsprosjekter i regionen. Neste år er det planlagt prosjekter med en total budsjettramme på 16 milliarder kroner, som er en dobling i forhold til nivået i 2011.

Han påpekte at både bevilgningsreglementet og Lov om offentlige anskaffelser gjør det mer krevende for Statens Vegvesen og andre offentlige byggherrer enn for private byggherrer å avvise leverandører av varer og tjenester som man ikke ønsker å arbeide med.

– Målet vårt er å bruke mest mulig ressurser på operative byggherreoppgaver. Samfunnets krav til rapportering blir imidlertid stadig mer omfattende og ressurskrevende, og vi bruker stadig mer ressurser på å håndtere tilleggskrav fra entreprenører og rettstvister. Noen av de kravene som fremsettes er åpenbart meningsløse. Det styrker ikke entreprenørbransjen når det for eksempel blir krevd millionbeløp for grunnløse påstander om «plunder og heft» i prosjektene, fremholdt Eidsnes.

Han la til at Statens vegvesen får medhold i et flertall av rettstvistene og at tilkjent beløp i saker der entreprenørene får medhold utgjør 30 – 35 prosent av deres fremsatte krav.

 

- Pass på penga!

«Pass på penga!» var tittelen på foredraget til advokat og partner i Kluge, Harald S. Kobbe. Han ga konkrete råd om hvordan entreprenørene bør underbygge krav om dekning av kostnader i forbindelse med reiser og møter, og kostnader til papirutskrifter av prosjekt-dokumentasjon som ellers bare tilgjengelig i byggherrens web-hotell. For ekstra kostnader som måtte påløpe underveis i prosjektene, og som ikke lar seg dekke gjennom avtaler om kompensasjon i form av «rund sum», var rådet at entreprenørene må føre detaljerte oversikter over kostnader eller timer som påløper utover det som er kontraktsfestet. Det er i den forbindelse viktig at byggherren så tidlig som mulig blir bedt om å akseptere formatet på den dokumentasjonen entreprenøren oversender. Dermed vil man kunne forebygge konflikt om at tap av produktivitet som følge av for eksempel svikt i grunnforhold eller mangelfullt tegningsmateriell ikke er tilstrekkelig dokumentert.

- Bruk standardkontrakter!

Også Alf Johan Knag, advokat og partner i Steenstrup Stordrange, fokuserte i sitt foredrag på hva som kan og bør gjøres for å forebygge konflikter. - Bruk av standardkontrakter er fornuftig, fremholdt han.

- Ved å gjøre avvik fra disse risikerer man å ta inn uklare formuleringer, som eventuelt også kan være i motstrid til øvrige bestemmelser i kontrakten. Avvik fra standardkontrakter kan også medføre forskyvninger i risikobalansen mellom byggherre og entreprenør. Det kan tenkes at domstolene er motvillige til å akseptere dette og tolker seg bort fra endringen. Dermed blir rettstilstanden mindre forutsigbar med økt potensiale for tvist som kan falle uheldig ut for entreprenørene. Hvis man likevel gjør avvik fra standardkontrakter er det viktig å samle alle endringer i én protokoll, var Knags klare anbefaling.

Fortsetter kampen for seriøsitet

Entreprisedagen i Vest åpnet med presentasjoner av administrerende direktør Jon Sandnes i BNL og EBAs advokater, Siw Linderud og Øystein Seljeflot. Bransjeorganisasjonene har gjennom avtalen om seriøsitetsbestemmelser med Fellesforbundet, KS og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) lagt et godt grunnlag for bekjempe arbeidslivskriminalitet og øke bruken av fagarbeidere og lærlinger i offentlige byggeprosjekter. Veileder for valg av seriøse bedrifter; http://www.bnl.no/arbeidsforhold/helse-miljo-sikkerhet/veileder-for-valg-av-seriose-aktorer/

er et viktig arbeidsredskap, men det er viktig at aktørene i bransjen gir innspill på hvordan denne sjekklisten kontinuerlig kan oppdateres og forbedres.

Hyggelig med tapas

«Entreprisedagen i Vest» ble avsluttet med velsmakende tapas i Hotel Norges salonger. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske ønsket velkommen til bords, og takket foredragsholdere og deltakere for en givende dag. Den første «Entreprisedagen i Vest» blir neppe den siste.