Torbjorn Roe Isaksen og Per Christian Stoltz Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har godkjent søknaden fra EBA Vestenfjelske om etablering av yrkesskole for bygg og anlegg i Bergen. Her overrekker han godkjenningsbrevet til styreleder i EBA Vestenfjelske, Per Christian Stoltz. (Foto: Marit Hommedal / EBA Vestenfjelske)

Grønt lys for YBA i Bergen!

Publisert: 12/mai/2017

Kunnskapsdepartementet gir entreprenørbedriftene på Vestlandet grønt lys for å starte yrkesskole med videregående opplæring innen bygg- og anleggsteknikk. – Det er de samme bedriftene som tilbyr unge mennesker plass som lærlinger som står bak søknaden om å etablere Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA), sier styreleder Per Christian Stoltz i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Vestenfjelske avdeling. 

Søknaden om YBA ble sendt etter at Stortinget for snart to år siden vedtok en endring i friskoleloven som innebærer at organisasjoner kan motta statstilskudd til drift av videregående skoler med yrkesfag. Søknaden ble avslått av Utdanningsdirektoratet, men nå har Kunnskapsdepartementet gitt EBA Vestenfjelske klarsignal. YBA vil kunne gi et tilbud til inntil 120 elever fordelt på VG1 og VG2. – Forutsatt tilslutning fra våre styrende organer vil skolen kunne ta imot sine første elever neste høst, sier Stoltz. Tillatelsen vil bli drøftet med andre organisasjoner i bransjen og med fagbevegelsen.  

Vil øke kvaliteten og redusere frafallet

- Den viktigste begrunnelsen for lovendringen i 2015 var at yrkesfagopplæringen i Norge allerede foregår i nært samarbeid mellom skolen og bransjene gjennom blant annet lærlingeordningen. Vårt motiv for å starte YBA er å få yrkesfagopplæringen mer tilpasset bedriftenes behov og fleksibel i forhold til ny utdanningsstruktur, slik at flere fullfører utdanningen med fagbrev, sier Stoltz. Han viser til at Kunnskapsdepartementet nylig har sendt forslag om ny struktur for yrkesfagutdanningen på høring, og sier at tilbudet ved YBA vil bli tilpasset den strukturen myndighetene til slutt vil velge.

Lærlingeklausul forsterker behovet

- Siden vi sendte vår søknad om å etablere YBA for snart to år siden er det innført såkalt lærlingeklausul i forbindelse med offentlige anskaffelser.  Krav om at en andel av arbeidet som utføres i et byggeprosjekt skal gjøres av lærlinger innebærer at etterspørselen etter kvalifiserte lærlinger, særlig i betongfaget, er langt høyere enn de offentlige skolene i dag greier å dekke. Bare av den grunn har YBA sin berettigelse som supplement til det etablerte skoletilbudet, fremholder Stoltz.

- Vi skal få til dette skoleprosjektet ved å synliggjøre mulighetene i bransjen, og at elevene allerede mens de går på skolen får et nært forhold til virksomheten på byggeplassene. På denne måten vil de styrke sine muligheter til å bli tatt inn som lærling og få en karriere i bransjen.

YBA vil gi plass til 120 elever

Planen er at YBA skal lokaliseres sentralt i Bergen og gi plass til inntil 120 elever fordelt på VG1 og VG2. For EBA Vestenfjelske vil det kunne være aktuelt å gå i dialog med Hordaland fylkeskommune om et samarbeid om VG1, hvor det også etter den nye yrkesfagsmodellen er en bred innføring i alle de ulike fagene som inngår i Bygg- og Anleggsteknikk. VG2 vil uansett hvilken modell man havner på for fremtiden, bli et mer spisset yrkesnært løp, i tett samarbeid med bedriftene. Deretter fortsetter utdanningen i to år som lærling i en bedrift og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

- Entreprenørene har gjennom sine opplæringskontorer allerede et godt utviklet system for fagopplæring. Med etableringen av YBA, som en idéell og ikke-kommersiell friskole, tar vi et skritt videre og gir unge mennesker et fullstendig utdanningstilbud fra de avslutter ungdomsskolen og frem til et fagbrev. For bedriftene vil gevinsten være økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft, sier styrelederen i EBA Vestenfjelske.

Bygg og anlegg øker i popularitet

Søkningen til bygg og anlegg på de offentlige videregående skolene viser i år økning for tredje år på rad. I Hordaland er det 502 elever som har VG1 Bygg- og Anleggsteknikk som sitt primære utdanningsvalg, som er fire flere enn i 2016. Til VG2 har søkertallet gått opp fra 348 i 2016 til 389 i 2017.

– Med den omstilling som nå skjer i arbeidsmarkedet som følge av lavere aktivitetsnivå i oljerelatert industri regner vi med at interessen for en yrkesutdannelse innen i bygg og anlegg vil øke ytterligere i årene som kommer. Tilgjengeligheten på lærlingeplasser kommer også til å være god som følge av at bedrifter som ønsker å delta i offentlige anbudskonkurranser nå er forpliktet til å la en viss andel av timeinnsatsen i hvert prosjekt bli utført av lærlinger. Etterspørselen etter lærlinger, spesielt innen betongfaget, gjør det alternativet YBA skal representere enda mer relevant enn da søknaden om å etablere ble sendt i august 2015, påpeker Stoltz.