Henning Dalsegg Partner i BDO, Henning Dalsegg, mener byggenæringen må være forberedt på tøffe tak i 2023.

Går mot permitteringer i bygg og anlegg

Publisert: 05/nov./2022

- I løpet av første halvår i 2023 må det påregnes økning i permitteringer og arbeidsledighet generelt, og spesielt innen bygg og anlegg. På noe lengre sikt har imidlertid bransjen gode muligheter.

Partner i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, Henning Dalsegg, ga på Vestlandske Bygg- og Anleggsdag torsdag 3. november sin vurdering av markedsutsiktene for bygg og anlegg. BDO har gjennomført en analyse av omsetning og driftsmargin i bransjen basert på innrapporterte regnskap fra i alt 4011 selskaper, som overordnet viser vekst og fremgang til og med 2021. BDOs antakelse om hvordan 2022 kommer til å ende er fortsatt vekst, men på et lavere nivå, samt press på marginene på grunn av økte produksjonskostnader, spesielt for de små og mellomstore bedriftene. Og neste år vil det ifølge Dalsegg kunne bli vanskelig for en rekke bedrifter å opprettholde aktivitet og sysselsetting.

Forklaringen på at 2023 trolig blir utfordrende for bransjen er den generelle økonomiske usikkerheten som følge av krigen i Ukraina og den politikken norske myndigheter legger opp til for å motvirke galopperende inflasjon, blant annet ved å utsette statlige prosjekter innen bygg og anlegg. 

Både økt ledighet og inflasjon

Dalsegg tegnet tre scenarier: Det første i form av «myk landing», det vil si at finans- og pengepolitikken virker etter hensikten. Det andre i form av stagflasjon, det vil si en situasjon der det på samme tid er arbeidsledighet, stagnasjon og inflasjon. Det tredje scenariet innebærer «bråstopp» med økende fare for konkurser, som innebærer at etterspørselen i økonomen stopper så raskt at selskapene ikke klarer å tilpasse kapasitet og kostnadsnivå til den nye markedssituasjonen.  

Stagflasjon er det av disse scenariene Henning Dalsegg fremholder som det mest sannsynlige for året som kommer. Han viste til at aksjemarkedet allerede har priset inn svakere utvikling for bygg og anlegg ved at kursene til de norske børsnoterte selskapene AF Gruppen og Veidekke hittil i år har falt ca 30 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs er tilnærmet uendret siden årsskiftet. Trøsten i denne sammenheng er at kursen på svenske børsnoterte selskaper innen bygg og anlegg har falt ca. 50 prosent. 

Går utover lærlinger og rekruttering

På VBA ble de relativt dystre bransje-utsiktene neste år bekreftet i en dialog mellom regiondirektør i Veidekke Norge, Ingmar Austevoll, og byggmester og daglig leder i K.A. Løvik, Arild Kolltveit. Austevoll fremholdt at marginene i prosjektene allerede er under press, og at markedet lokalt nå kjennetegnes av at unormalt mange bedrifter deltar i åpne anbudskonkurranser. Begge fryktet konsekvensene av at statlige bygge- og anleggsprosjekter blir utsatt eller kansellert.

Ingmar Austevoll Arild Kolltveit

Ingmar Austevoll i Veidekke og Arild Kolltveit i K.A. Løvik frykter offentlige budsjettinnstramninger får konsekvenser for fagopplæringen.

 

- Innstramming i offentlig pengebruk vil påvirke markedet negativt i våre områder, sa Austevoll, som i likhet med Kolltveit mener dette vil kunne få konsekvenser for rekrutteringen fremover.

- Med en «dupp» både i det offentlige og private byggemarkedet i 2023, vil vi ikke kunne hente inn så mange lærlinger som vi pleier. Det skaper en uheldig domino-effekt for virksomheten når markedet forhåpentligvis tar seg opp igjen i 2024 – 2025, og vi igjen vil trenge mer faglært arbeidskraft. Konkurransen med oljenæringen kan gjøre det vanskelig å hente tilbake den arbeidskraften vi risikerer å miste eller gå glipp av i 2023, sa Kolltveit.

Markedet kommer tilbake

For at markedet vil ta seg opp igjen etter et år eller to med svak utvikling, er ikke Dalsegg i BDO særlig i tvil om. – Selv om befolkningsveksten antakelig blir mer moderat enn i de 20 – 30 årene vi har bak oss, vil den likevel være en kilde til økt byggeaktivitet. Boligmassen vil også trenge fornyelse og modernisering for blant annet å tilfredsstille krav til energieffektivisering som følger med det grønne skiftet. Så på lengre sikt har bransjen gode muligheter, konkluderte han.

 

Les også artikler fra VBA 2022 på bygg.no: