Ingen Kristin Ulveseth Inger Kristin Ulveseth deltok på innspillsmøte for bygg- og anleggsnæringen. (Foto: EBA Vestenfjelske)

Ga korona-innspill til Iselin Nybø

Publisert: 30/april/2020

Næringsminister Iselin Nybø fikk mange og gode innspill fra aktører i bygg- og anleggsbransjen om hva myndighetene nå kan og bør gjøre for å stimulere aktiviteten, blant annet fra Inger Kristin Ulveseth.

Adm. direktør i Brødrene Ulveseth, Inger Kristin Ulveseth, var en av dem Iselin Nybø og statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet ønsket å lytte til på det digitale innspillsmøtet for bygg- og anleggsnæringen onsdag 29. april knyttet til korona-situasjonen. Ulveseth er også nestleder i styret for EBA Vestenfjelske og nyvalgt styreleder i Byggopp Vestland, og bidro med synspunkter både basert på erfaringer fra egen bedrift og generelt fra bransjen.

– Entreprenørene er en nøkkel for å kunne holde hjulene i gang, som den største fastlands- og distriktsnæringen. Vi sysselsetter mer enn 250.000 personer og har mulighet til å sysselsette flere dersom riktige tiltak blir iverksatt fra staten. I motsatt fall går også våre ansatte en usikker tid i møte, understreket hun i møtet. – Som næring er vi klar til å gjøre en innsats, og vi jobber daglig for å holde hjulene i gang. Det er viktig å huske på at vi er ikke bare jobber med å bygge Norge; vi driver med samfunnsutvikling og bygger for fremtiden.

Inger Kristin Ulveseth ba om at jobber for statlige og andre offentlige byggherrer blir iverksatt. Hun pekte på at det tar tid å få i gang prosjekter, men at det som finnes av gryteklare prosjekter må i gang nå.

– Hvis det offentlige ikke har kapasitet til å utarbeide underlag og gjennomføre konkurranser, er bransjen godt rustet til å hjelpe. Vi kan med vår kunnskap og erfaring hjelpe til å spisse prosjektene kvalitetsmessig, økonomisk og miljømessig. Noe som vil gi Norge mange bærekraftige prosjekter for fremtiden.

– Konsekvensen av for få offentlige prosjekter er at mange tilbydere vil strekke seg langt i forhold til pris, kvalitet og byggetid. Dette kan i ytterste konsekvens gå ut over HMS og føre til konkurser og oppsigelser. Det er derfor viktig at alle konkurrerer på samme vilkår, og at vi ikke får en "prisdumping" for å få oppdragene.

Saksbehandlingen må gå raskere

Ulveseth fremholdt at det er viktig at offentlig saksbehandling hjelper til "å holde hjulene i gang". –Plan- og byggesaksbehandling må effektiviseres, uten at det går på bekostning av kvalitet. Det offentlige må bruke mulighetene som ligger i digitaliseringen av viktige prosesser. Vi ser også at det til tider er utfordringer med offentlige høringsinstanser. Det er derfor viktig at lovbestemte tidsfrister overholdes slik at ikke prosjektene blir utsatt. Forsinkelser kan føre til konkurser og tap av lokale arbeidsplasser.

Må fortsatt bygge boliger

Inger Kristin Ulveseth fortalte at Brødrene Ulveseth utvikler, bygger og selger både bolig- og næringsprosjekter, og merker særlig stor nedgang i salg av nye boliger. Usikkerheten – både knyttet til helse, arbeidsledighet og økonomi – gjør at de som ellers ville vurdert å kjøpe ny bolig setter dette på vent.

– Men vi vet at det er behov for nye boliger også i fremtiden. Derfor er det er viktig at ikke boligbyggingen stopper nå, fordi kravene til finansiering av prosjektene er avhengig av en salgsgrad på 60 prosent. Myndighetene må bidra med tiltak som gjør det mulig å få igangsatt prosjekter med en lavere salgsgrad og med bedre finansieringsmuligheter. En del unge førstegangskjøpere kommer seg ikke inn på boligmarkedet. Derfor må det prioriteres å bygge rett type boliger for unge og enslige, fremholdt Ulveseth.

Tiltak som fremmer kompetanseheving

Hun ba også myndighetene om å bidra med tiltak som fremmer omskolering og kompetanseheving i bransjen.

– Vi er en næring som mangler folk i aldersgruppen 50 - 60 år. Vi må bruke alle muligheter for å rekruttere til næringen vår, og passe på at det er mulig å videreutdanne og omskolere seg for dem som nå er – og kan bli – permitterte, både i vår og i andre bransjer.

– Vi trenger å løfte byggenæringen til å bli mer attraktiv bransje for kommende generasjoner. Både i vår egen organisasjon og hos våre byggherrer, samarbeidspartnere og underentreprenører ser vi at det er behov for kompetanseheving på blant annet digitalisering og bærekraft. Byggherrer tar i større grad i bruk BREEAM-sertifisering og BIM uten helt å vite hvordan de skal bruke det.

Men vi har mye å hente på å innføre BIM, BREEAM, bærekraft, energibruk, LEAN, smarthusløsninger, sensorer og styring. Dette løftet kan vi raskt gjøre gjennom EBA sin opplæringsstruktur Byggopp, men det krever at vi får ressurser til å gjennomføre det. Dette hadde vi god erfaring med på begynnelsen av 1990-tallet i Bergen. Byggopp og EBA har i dag et godt samarbeid med NAV, så dette er relasjoner som er enkle å videreutvikle.

Utenlandske arbeidere må bli ivaretatt

Inger Kristin Ulveseth pekte på at byggebransjen har et relativt stort innslag av utenlandske arbeidstakere.

– Nå når koronakrisen og lav oljepris påvirker arbeidsmarkedet og kronekursen, er det ikke nødvendigvis så attraktivt for utenlandsk arbeidskraft å komme til Norge for å arbeide. Vi er i dag avhengige av importert arbeidskraft for å få satt opp våre bygg.

–  Derfor må myndighetene ha fokus på karanteneregler for utenlandske arbeidere og arbeidsordninger, særlig i forhold til ferie og arbeidstidsordninger. Slik det er nå får utenlandske arbeidstakere dobbelt karantene. Det må være mulig å finne løsninger der de kan prioriteres for testing og eventuelt jobbe på egne arbeidslag der de ikke er i kontakt med resten av arbeidsstokken.

Se også saken på Bygg.no