BA

Det vanskelige utdanningsvalget

Publisert: 19/feb./2020

«Hva skal jeg satse på etter ungdomsskolen», er spørsmålet mange 10. klassinger grubler på om dagen. Entreprenørene i Vestland gir nå en garanti om læreplass, i første omgang i betongfaget, som de håper kan bidra til å gjøre valget litt lettere.

«Skolen er ikke livet, og livet innretter seg ikke etter skolen; det er skolen som skal innrette seg etter livet», skrev den danske forfatteren Karen Blixen så klokt.

Innholdet i den norske skolen gjennomgår den største endringen siden Kunnskapsløftet i 2006. Over 40 nye læreplaner skal tas i bruk i grunnskolen og videregående skole fra høsten av. Innholdet fornyes for å ruste elevene best mulig for fremtiden. Det skal blant annet innføres tre tverrfaglige temaer; demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring, som skal inngå i fagene der dette er naturlig. Gjennom den omfattende fagfornyelsen kommer skolen forhåpentligvis til å innrette seg mer etter livet.

For videregående opplæring i yrkesfag gjennomføres endringer i utdanningsprogrammene som blant annet innebærer at elevene tidligere skal velge retning og spesialisere seg. Dette skal gi rom for mer fordypning i det faget man skal ta fag- eller svennebrev i. Disse endringene er krevende, ikke bare for elever og lærere, men også for fylkeskommunene som skal planlegge hvilke tilbud som skal gis på skolene i by og bygd.

Å skaffe seg oversikt i jungelen av tilbud og muligheter er utvilsomt ikke lett, og jeg misunner derfor ikke de vel 60.000 elevene i 10. klasse i Norge som innen 1. mars må levere sine søknader om videregående opplæring. Både foreldrene og rådgiverne på skolene har et stort ansvar for å hjelpe de unge og håpefulle til å gjøre gode valg.   

At majoriteten av dem som går ut av grunnskolen i de senere årene har valgt yrkesfag på videregående er oppløftende, fordi samfunnet trenger dyktige fagarbeidere på svært mange sektorer. Kjønnsdelingen i valg av fagutdanning er imidlertid fortsatt sterk, der jenter typisk satser på helse og oppvekst og gutter på tekniske fag. Men det er håp om at dette endrer seg. Trender i USA slår gjerne inn i Norge et par år senere, og i Forbes stod det nylig en artikkel om at det innenfor enkelte tekniske yrkesfag i USA er kraftig økning i interessen hos kvinner.

Rådgivning til unge jenter og gutter om valg av videregående opplæring må selvsagt ta utgangspunkt i den enkeltes faglige forutsetninger for å lykkes på et felt som interesserer. Når det gjelder yrkesfag har de voksne også et ansvar for å formidle kunnskap om hvilke sektorer eleven med stor sannsynlighet kan få læreplass i, for dermed å kunne fullføre utdannelsen med fag- eller svennebrev. Ifølge Utdanningsdirektoratet fikk 74 prosent av søkerne i 2018 en godkjent lærekontrakt. Men det er store variasjoner både geografisk og mellom ulike fag. I Hordaland fikk faktisk 87 prosent av de som ville bli lærling i bygg og anlegg plass i en bedrift, og det er langt flere som fullfører enn tidligere.

Bygg og anlegg både på landsbasis og i Hordaland er den bransjen som i størst utstrekning tar inn elever som søker læreplass. Forklaringen er både at bedriften ønsker å rekruttere folk som senere kan få jobb som fagarbeidere, og at opplæringssystemet i bransjen er godt organisert, ikke minst i de bransjerettede opplæringskontorene. De aller fleste lærlingene opplever at de blir godt ivaretatt både faglig og sosialt, samt at de etter læretiden har store muligheter til en godt betalt jobb, interessante arbeidsoppgaver og store utviklingsmuligheter.

Også innenfor bygg og anlegg kan det inntreffe endringer som gjør det vanskeligere for bedriftene å ta inn lærlinger.  For mange vil det derfor være viktig at usikkerheten om man får læreplass etter Vg2 er minst mulig, ja helst helt fraværende, når man skal bestemme seg for valg av utdanning. Dette er bakgrunnen for at EBA Vestenfjelske har inngått avtale med Vestland fylkeskommune der entreprenørene på visse vilkår garanterer læreplass for elever i fylket som fra våren 2020 fullfører Vg2, i første omgang i betongfaget. Dette samme skjer etter forlydende i murerfaget.

Landet skal fortsatt bygges, men det skjer ikke uten mange og dyktige fagarbeidere. Håpet er at disse garantiene skal motivere de unge til i enda sterkere grad å innrette seg etter livet og satse på en fremtid i bygg og anlegg.

Det tror vi de færreste vil angre på.

Les BA-saken her: