Bedre frem Bergen Hans Martin Moxnes stor3

Bedre frem Bergen..!

Publisert: 29/mars/2017

Viktigere enn å sutre over statlige arbeidsplasser som ikke kommer til Bergen er det å jobbe for at i hvert fall ett av to store samferdselsprosjekter i regionen får «sikker plass» i neste Nasjonal Transportplan, skriver Hans Martin Moxnes.

«Bedre frem Bergen..». Dette var tittelen på et praktverk som i 1995 ble utgitt i forbindelse med at Bergen Næringsråd markerte sitt 150 års jubileum. Med Bergenssangen som klangbunn ga tittelen kvintessensen av foreningens formålsparagraf: «..å bidra til næringsutvikling i bergensregionen». 

I forordet til «Bedre frem Bergen..» ble det av den daværende ledelsen i Bergen Næringsråd påpekt at dette var en vid paragraf, med rom for ulike tolkninger til ulik tid. Beretningen om det bergenske næringsliv fra 1845 og fremover ga en god beskrivelse av mange lokale bedrifter som har mestret skiftende tider på en god måte. Historien forteller at omveltninger og kriser ofte har lagt grunnlag for prosesser som har ført til ny vekst og fremgang for næringslivet og bysamfunnet. I dette inngår også et sterkt engasjement fra næringslivets ledere i politiske saker med betydning for byen og regionen.

Betydningen av statlige prioriteringer av tiltak for vekst og utvikling har ikke blitt mindre med årene. I Bergen har det imidlertid aldri vært tradisjon for å lene seg på staten som drivkraft for innovasjon og forretningsmessig utvikling av næringslivet. Dette har skjedd og skjer fortsatt i all hovedsak basert på hva private eiere beslutter og gjennomfører sammen med ledelse og ansatte i bedriftene. På denne bakgrunn har det derfor vært noe spesielt å registrere reaksjonene lokalt på regjeringens beslutning om å legge et nytt kontor for Norsk Kulturråd og administrasjonen for det statlige investeringsfondet Fornybar til henholdsvis Trondheim og Stavanger.  Det prisverdige i at vi nå har en regjering som faktisk gjør alvor av løftene om å benytte kompetanse utenfor Oslo til utførelse av statlige oppgaver har druknet i sutring over at ikke Norges nest største by er blitt valgt. Dommen over innsatsen til statsministeren og de to statsrådene fra Hordaland har ikke vært nådig.

Det bør imidlertid være hevet over tvil at man i Norges tredje og fjerde største by har minst like stort behov som Bergen for å bli tilført det fåtallet statlige arbeidsplasser det her er snakk om, og at man også der uten problemer vil kunne fremskaffe den kompetansen som etterspørres. Selvsagt er det lov å gi uttrykk for skuffelse over at Bergen ikke nådde opp. Slik misnøyen er kommet til uttrykk i disse sakene illustreres imidlertid mest den svakheten som ofte gjør seg gjeldende i det arbeidet som fra denne regionen utføres for å påvirke beslutninger i storting og regjering, nemlig evnen til å inngå brede allianser og til å kunne anerkjenne andre regioners fremgang og suksess.  Dette bør man nå ta læring av, slik at ikke bergensregionen også blir stående igjen som taper i kampene som virkelig har betydning for utvikling av samfunn og næringsliv her vest.   

Statlige arbeidsplasser har som nevnt aldri vært en bærebjelke i utviklingen av denne byen og denne regionen, og ambisjonene bør heller ikke dreies i en slik «ubergensk» retning. Det som derimot teller er at staten ikke rømmer fra sine forpliktelser når det gjelder utbygging av infrastruktur som fundament for verdiskapning og vekst i det nest mest befolkede området av landet. Forslaget til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 skal legges frem før påske. Regjeringen og samarbeidspartiene har allerede kunngjort at den vil inneholde både ny vei og jernbane mellom Arna og Voss, Hordfast, ringvei rundt Bergen og nytt Sotrasamband, og fremstiller dette som en seier for regionen. NTP er imidlertid delt opp i to perioder, og problemet er at begge de to største prosjektene i vår region skyves frem i tid. Frem til spaden etter planen skal stikkes i jorden for å skape en trygg E16 og fergefri E39 over Bjørnefjorden kan norsk økonomi ha endret seg til det verre, eller en ny regjering med helt andre prioriteringer kan ha tatt over styringen av landet. Bare Sotrasambandet ligger inne på «sikker plass» i første periode av NTP.

For bygg- og anleggsnæringen gir usikkerhet knyttet til realisering av de store samferdselsprosjektene spesiell grunn til bekymring. Ikke bare fordi disse prosjektene i seg selv innebærer stor aktivitet og høy sysselsetting, men mest fordi en kvalitativ heving av infrastrukturen i regionen langsiktig vil skape grunnlag for bygging av så vel boliger som næringslokaler og offentlige servicebygg. Nå kan mye bli satt på vent.

At regjeringen sammen med KrF og V går tilbake på tidligere løfter om tidspunkt for igangsetting av Arna – Voss og Hordfast er beklagelig, men heller ikke overraskende. Samferdselsministeren har ved flere anledninger uttrykt frustrasjon over at man i Hordaland ikke har villet prioritere mellom prosjektene. Dersom en slik prioritering er det som skal til for å gi E16 samt jernbane «sikker plass» i kommende NTP når Stortinget fatter vedtak i juni, bør de som lokalt kan påvirke utfallet ta til orde for nettopp det. Bedre frem Bergen!

Les BA-saken her!